Klimaatverandering: probleem of kans

Het klimaat verandert en dat heeft consequenties - ook voor Nederland. De zeespiegel stijgt, rivieren krijgen hogere piekafvoeren, periodes van wateroverlast en droogte zullen vaker voorkomen en zout water zal verder het binnenland indringen. Dit alles wordt nog eens verstrekt door bodemdaling. Een doemscenario hoeft dit echter geenszins te zijn. Want ook voor deze ernstige problemen zijn aantrekkelijke oplossingen denkbaar!

Eerste verkenning

In opdracht van het BSIK programma Klimaat voor Ruimte heeft Bureau Stroming (samen met Stichting Ark) een eerste verkenning gemaakt. Twee oplossingsrichtingen komen daarbij aan bod:

  • Robuuste oplossingen op cruciale plekken: bijv. in de Biesbosch, bij de Hondsbossche Zeewering, langs de Grensmaas en in het rivierengebied. Door natuurlijke processen daar weer tot leven te brengen, kunnen we slim anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering.

  • Intelligente mechanismen die op meerdere plekken toepasbaar zijn: water bergen bij de bron en het aanspreken van stedelijk kapitaal om de gewenste ontwikkelingen te financieren

Ruimte winnen door combineren van functies

Er zijn volop kansen om ruimte te maken voor de effecten van klimaatverandering. Daarvoor zijn geen mono-functionele inrichtingsplannen en bijbehorende ruimteclaims nodig. De robuustheid en veerkracht die Nederland nodig heeft, kan uitstekend worden gecombineerd met andere belangen, zoals rivier- en kustveiligheid, recreatie, delfstoffenwinning, natuur, stedenbouw en stedelijk kapitaal.

Omdat de klimaatverandering sneller gaat dan gedacht en de ruimtelijke ontwikkeling (en verstedelijking) zich in hoog tempo voltrekt is het zaak de kansen die er nu nog liggen snel te benutten.

 

report
Klimaatverandering: probleem of kans?
In opdracht van BSIK Programmabureau Klimaat voor Ruimte
Auteurs
Gerard Litjens, Alphons van Winden, Wim Braakhekke & Wouter Helmer
Jaar van uitgave
impressions