Rivieren

Natuurbescherming werkt. Door een gerichte, Europese aanpak van de vervuiling werden onze rivieren schoner en met de aanleg van nevengeulen en de transitie van intensieve landbouw naar natuur werden de uiterwaarden mooier, toegankelijker, beter in staat hoogwaters op te vangen en veel rijker aan planten en dieren. Een van de belangrijkste motoren achter deze ruimtelijke veranderingen is de winning van grondstoffen voor de bouw.

win-win-win oplossingen

In het verleden pakte grondstoffenwinning steeds negatief uit voor het landschap. Stroming voorziet in oplossingen waardoor winning van klei, zand, grind en mergel juist bijdraagt aan natuurherstel, de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit en aan klimaatadaptatie. Daarnaast neemt de laatste jaren de berging van niet toepasbare grond een grote vlucht en dat biedt volop mogelijkheden om de diepe putten van oude zandwinningen te herstellen. Ook hierbij is Stroming nauw betrokken.

van visie tot uitvoering

We leveren plannen op strategisch niveau (zoals 'Levende Rivieren' voor de kleiwinning en 'Over Winnen' voor de zand- en grindwinning) en vertalen die naar de praktijk door het ontwikkelen van concrete projecten (bijv. voor kleiwinning en natuurontwikkeling bij Loevestein) en het adviseren over een bijbehorende marketing en communicatiestrategie ('Bouwen met natuur'). Ook waren we in opdracht van Rijkswaterstaat betrokken bij het opstellen van een signalerend en agenderend verhaal over beleid, inrichting en beheer van de Maas: het Verhaal van de Maas

meer over waterpeilen

De bijzondere natuur langs onze rivieren is voor een belangrijk deel afhankelijk van de dynamiek van het stromende water. Voor een actueel beeld van de waterstanden in de grote rivieren en een reflectie op bijzondere gebeurtenissen kunt u terecht op www.waterpeilen.nl. U kunt zich hier opgeven voor e-mail updates.