Natuurlijke klimaatbuffers

Temperatuurverhoging en zeespiegelrijzing zijn nu al meetbaar. Extreme weersituaties doen zich steeds vaker voor. We moeten uiteraard de uitstoot van broeikasgassen beperken, maar zullen ons ook moeten aanpassen aan klimaatverandering.

Technische oplossingen worden op termijn zeer kostbaar en bovendien roept de ene maatregel de andere op. Het versterken of herstellen van de natuurlijke veerkracht van gebieden heeft de toekomst.

In Natuurlijke klimaatbuffers geeft Stroming in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, ARK Natuurontwikkeling en de Waddenvereniging aan hoe dit aan te pakken.

Natuurlijke, opbouwende processen krijgen opnieuw de ruimte

Bestaande of nieuw te ontwikkelen (natuur)gebieden kunnen de eerste klappen opvangen bij droogte, wateroverlast, stormen en zeespiegelrijzing. In deze klimaatbuffers krijgen natuurlijke, opbouwende processen opnieuw de ruimte.

Inmiddels is een groot aantal klimaatbuffers aangelegd, waarvan sommige in de praktijk zijn getest en effectief bevonden.

Ook buiten Nederland (Letland, Guinnee-Bissau en Burkina Faso) wordt gewerkt aan klimaatbuffers. Hiervan profiteren trekvogels en de lokale bevolking.

Verdere betrokkenheid

In 2008 en 2009 is Stroming gevraagd door de klimaatbuffer-coalitie om mee te denken over de realisatie van natuurlijke klimaatbuffers. Onderdeel van de opdracht was het bouwen van een website.

In 2010-2013 werkte Stroming verschillende veldprojecten langs de rivieren uit en werd geĂ¯llustreerd hoe een oeverdijk voor het Markermeer er uit zou kunnen zien. Verder heeft Stroming het merendeel van de 19 veldprojecten geĂ«valueerd. In 2013 werd een quickscan gedaan naar de opbrengsten van natuurlijke klimaatbuffers. Uit deze quickscan (zie onder 'download overig') blijkt dat klimaatbuffers niet alleen maatschappelijk vaak veel aantrekkelijker zijn, maar soms ook een stuk goedkoper.

 

report
Natuurlijke klimaatbuffers
In opdracht van Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Waddenvereniging, ARK & Staatsbosbeheer
Auteurs
Gerard Litjens, Keesjan van den Herik, Alphons van Winden & Wim Braakhekke
Jaar van uitgave
impressions