Landelijk gebied

In ons landelijk gebied hollen de kwaliteit van landschap, bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit achteruit. Het vinden van een oplossing voor problemen zoals wateroverlast, droogte, bodemdaling en uitstoot van CO2 en stikstof wordt steeds urgenter. Dat het “anders” moet, wordt inmiddels breed onderkend en veel partijen zoeken een 'way out'. De wil om te veranderen is er; steeds meer verschuift de discussie naar “hoe dan?”.

INNOVATIEVE GEBIEDSONTWIKKELING

Stroming pleit voor de ontwikkeling van circulaire landschappen –  een innovatieve vorm van gebiedsontwikkeling. Dat laatste, gebiedsontwikkeling als instrument om landschap, natuur en economie in samenhang op een hoger plan te brengen, is een aanpak waar Stroming BV ruim 25 jaar ervaring mee heeft. Nu is het moment om hier mee aan de slag te gaan. Rijk, provincies en gemeenten zullen onder de nieuwe Omgevingswet omgevingsvisies moeten opstellen. Een overkoepelende, samenhangende visie op landschapsschaal - met een mix van duurzame landbouw, klimaatbuffers, veenvernatting, recreatie en allerlei andere functies - is volgens ons het uitgangspunt voor de noodzakelijke verbeterslag. 

uitnodigingsplanologie

Er is voldoende grondmobiliteit, maar deze blijft meestal verborgen en wordt niet benut. Ook zijn er veel instrumenten die kunnen worden benut door m.n. overheden, maar ook door bedrijven, agrariërs en andere partijen, om de gewenste ontwikkeling te stimuleren. In een essay maken we dit concreet. Ons inziens biedt een integrale aanpak op landschapsniveau bijzondere kansen om verduurzaming van de landbouw, de introductie van nieuwe vormen van ondernemen, klimaatbestendigheid en kwaliteitswinst op het vlak van natuur en landschap in samenhang op te pakken.

NIEUWE MARKEN

Stroming werkt vaak samen met een mix van spelers in het landelijk gebied, van de ontwikkeling van een visie tot aan realisatie van de droom. Een mooi voorbeeld is de visie ‘Nieuwe Marken’ waarbij landbouwgrond wordt omgezet in een natuurgebied met op slechts 5% van de oppervlakte betaalbare woningen. In gemeente Smallingerland is de eerste Nieuwe Marke gerealiseerd. Ook elders is er interesse en er zullen meer Nieuwe Marken volgen.