Bergen van mogelijkheden

Een van de manieren om hoogwater, inundaties en overstromingen te voorkomen is het vergroten van de natuurlijke waterbergingscapaciteit in de middengebergten. Dat kan door minder te draineren en natte natuur te herstellen rond beken aan de voet van hellingen. De extra berging – ook wel klimaatbuffering genoemd - levert bovendien een bijdrage aan de aanpak van laagwater- en droogte problematiek.
 

Effectiviteit

Bij het grote publiek bestaat veel sympathie voor dit soort plannen, maar waterbeheerders vragen zich af of natuurlijke buffers wel een betekenisvolle rol te kunnen spelen in het waterbeheer. Helaas lijkt de discussie vooral gevoed te worden door misverstanden over de doelen en omvang van de voorgestelde berging. Juist omdat er over het principe wel overeenstemming lijkt te bestaan, zou deze impasse moeten worden doorbroken.
 

Onze conclusie

Met deze studie pogen wij de discussie over de werking en potentie van natuurlijke berging te stroomlijnen. We geven aan waar naar onze mening misverstanden over werking en inzet bestaan. Op basis van deze studie concluderen wij al wel dat ingrepen aan de voet van hellingen uitermate effectief kunnen zijn. Herstel van de bufferwerking in relatief kleine gebieden kan daarom veel effect hebben.


Hoe verder?

Ons advies is om een aantal pilotsprojecten op te starten en de effecten te meten. Alleen goede monitoring in het veld geeft ons de antwoorden geven die zo belangrijk zijn voor onze veiligheid. Het herstel van natuurlijke sponswerking een no-regret maatregel die in ieder geval hoogwaterpieken reduceert, bijdraagt aan waterlevering in droge perioden, natuur oplevert en zorgt dat geld beschikbaar komt voor herstructurering van de landbouw.

report
Mogelijkheden voor bergen
Auteurs
Willem van Deursen (Carthago Consultancy), Alphons van Winden (Bureau Stroming) & Wim Braakhekke (Bureau Stroming)
Jaar van uitgave
impressions