PAGW Biesbosch RijnMaasmonding Systeemanalyse

Ondanks diverse uitgevoerde maatregelen en projecten is de natuur- en waterkwaliteit in de Biesbosch Rijn-Maasmonding niet op orde. Op sommige plekken os zelfs sprake van een verslechtering. Daarnaast neemt de druk op het gebied steeds meer toe door de klimaatverandering en een toenemend maatschappelijk gebruik.

Preverkenning PAGW

Daarom zijn RVO, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gestart met een preverkenning. Deze preverkenning is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). De eerste stap in de preverkenning is het uitvoeren van een systeemanalyse door Bureau Stroming en Arcadis.

Op naar een robuust systeem

Beschreven wordt hoe de Biesbosch Rijn-Maasmonding door de tijd heen is gevormd, wat het huidig abiotische en biotische systeem karakteriseert en aan welke toekomstige veranderingen het systeem waarschijnlijk onderhevig zal zijn. 

Uit deze analyse blijkt dat het ecologisch systeem op dit moment niet voldoet en dat kenmerkende estuariene natuur niet voldoende kan worden geaccommodeerd. Toekomstige ontwikkelingen, zoals het klimaat, zullen nog meer druk op de ecologie in het systeem geven. Maatregelen zijn nodig om de doelstelling van de PAGW (een robuust en veerkrachtig ecologisch systeem in 2050) te realiseren. 

leidende principes

Vanuit de analyse van het ecologisch systeem is een aantal leidende principes gedefinieerd, ‘‘vuistregels om maatregelen te bepalen die helpen om de beoogde effecten van de PAGW te bereiken’’, te weten een ecologisch robuust en veerkrachtig ecologisch systeem in 2050. 

De principes zijn: 

  1. Versterk het functioneren van de estuariene dynamiek; 
  2. Creëer ruimte en tijd voor landschapsvormende processen (abiotiek); 
  3. Creëer ruimte, tijd en rust voor een robuust ecologisch systeem (biotiek); 
  4. Vergroot de connectiviteit ten gunste van vrije uitwisseling tussen ecologische subsystemen.

Kritische succesfactoren voor het slagen van maatregelen zijn een goede water- en bodemkwaliteit, het beperken van de impacts van drukfactoren en het borgen van het belang van natuur in governance. 

report
Jaar van uitgave