Meander met de Vierlingsbeekse Molenbeek

In de Vierlingsbeekse Molenbeek heeft het Waterschap Aa en Maas een opgave voor beekherstel (natuurbeek) om KRW doelen te behalen voor 2015 en een opgave voor waterberging. Deze opgave is in dit definitief ontwerp vertaald naar het ontstuwen en weer laten hermeanderen van de loop ten behoeve van waterberging en natuurontwikkeling, waaronder vrije vismigratie.

Waterkwaliteit en waterberging

De voorgestelde ingrepen resulteren in een natuurlijker beekdal met een ondiepe, smalle, meanderende, sneller stromende beek, die zijn oevers lokaal erodeert en elders sediment achterlaat. 

Het beekdal (gelegen binnen een oude Maasmeander) overstroomt vaker en eerder, hiermee bijdragend aan waterberging en -zuivering. Ook biedt de nieuwe inrichting extra kansen voor de natuur en recreatie.

report
Meander met de Molenbeek
I.s.m. Kurstjens ecologisch adviesbureau,
i.o.v. Waterschap Aa en Maas
Auteurs
Gijs Kurstjens, Alphons van Winden & Daphne Willems
Jaar van uitgave
impressions