27-03-2023

Natuurlijke inrichting rivierengebied

Een HKV-studie voor het WNF laat zien: grootschalige natuurlijke inrichting van het rivierengebied is mogelijk zonder de waterveiligheid onder druk te zetten. De studie is uitgevoerd i.s.m. Bureau Stromig. Verkend is hoeveel waterstandsdaling haalbaar is wanneer op grote schaal rivierverruimende maatregelen, o.a. dijkverleggingen en nevengeulen, uitgevoerd worden in de Rijn- en Maastakken. 

Een grootschalige natuurlijke inrichting van het rivierengebied blijkt prima mogelijk, mits rivierverruimende maatregelen worden genomen om de riviertakken meer ruimte te geven. Vooral langs de Waal en de Maas zijn goede mogelijkheden. Ook bij de Nederrijn-Lek liggen kansen. Bij de IJssel zijn de mogelijkheden beperkter. In zijn totaliteit ontstaat een robuust waterveilig systeem, omdat op veel plekken de waterstand netto daalt.

De studie adviseert verder onderzoek naar beheerkosten van de natuur, vegetatiemodellering en de invloed op de dijkversterkingsopgave en - kosten.