Biodiversiteitsvisie Radboudcampus

Biodiversiteit is één van de maatschappelijke verantwoordelijkheden van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Er is een gezamenlijk beleid ontwikkeld en er zijn er veel initiatieven genomen om de biodiversiteit te bevorderen. Deze hebben geholpen bij het creëren van draagvlak en bewustwording van de noodzaak tot biodiversiteitsherstel.

Visie op biodiversiteit

Het biodiversiteitsbeleid van de Radboud Universiteit en het Radboudumc heeft de volgende doelstellingen: Biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen, interactie tussen mens en natuur en monitoring. Er ontbreekt echter nog een samenhangende visie en handelingsperspectief voor een groenblauwe structuur. De in dit rapport beschreven visie voor de komende vijf á tien jaar vult dit hiaat. De opdracht om een visie op te stellen is uitgevoerd door Bureau Stroming bv in nauwe
samenwerking met een betrokken ‘Radboudteam’ van vertegenwoordigers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Huidige situatie

Het huidige groen is een mozaïek van gemengd bos, parkbos en grasland met enkele poelen en op beperkte schaal groene voorzieningen aan en op gebouwen. Er leven beschermde soorten en sommige graslanden en stukken bos zijn al behoorlijk natuurlijk. Toch zijn er veel meer mogelijkheden voor de versterking van de biodiversiteit. Die zijn in deze visie uitgewerkt.

Toekomstbeeld

Het bos wordt de komende jaren steeds ouder, dode bomen worden in de kringloop in en op de bosbodem opgenomen en de gelaagdheid en soortenrijkdom neemt onder invloed van ecologische processen steeds verder toe. De overgangen van bos naar open terreinen zijn verzacht, met mantels en zomen tussen bos en grasland. Het is een belangrijk nieuwe biotoop voor insecten, kleine marterachtigen, vogels, egel, amfibieën en kleine knaagdieren. Veel rododendrons hebben plaats gemaakt voor inheemse bomen en struiken. Bestaande waardevolle schrale graslanden en bloemrijke weilanden zijn met elkaar verbonden, de oppervlaktes zijn uitgebreid. Lokaal is reliëf aangebracht en worden zandige stukken opengehouden. In de bodem broeden wilde bijen en op termijn zullen ook zandhagedissen profiteren.
Waterpartijen zijn kunstmatig aangelegd maar zorgen voor ecologische diversiteit. Hemelwater infiltreert schoon de bodem in. Nieuwe en waar mogelijk bestaande gebouwen herbergen plekken voor gebouw bewonende soorten, waaronder verschillende soorten vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen.

Bureau Stroming blijft betrokken bij advisering over uitvoering van de visie en ter beantwoording van opkomende vragen over biodiversiteit, natuurlijke processen, klimaatadaptatie en het betrekken van de gebruikers van de campus.