Wadden

De Wadden zijn het enige gebied in Nederland met een hoge mate van natuurlijke dynamiek. Met het getij wordt veel zand en slib mee gevoerd en dat zorgt er voor dat platen en kwelders kunnen aangroeien. Ook bevindt zich heel veel voedsel in het water dat dankbaar wordt gesoupeerd door miljoenen vogels, vissen en andere organismen. De Wadden zijn daarom op wereldschaal uniek vanwege hun zeer grote rijkdom. Als de zeespiegel de komende eeuw echter steeds sneller gaat stijgen, dan kan dat de balans zover verstoren dat kwelders zullen verdrinken en platen voor altijd onder water verdwijnen. Temeer als door gaswinning de bodem lokaal ook nog daalt.

ruimte voor natuurlijke processen

Stroming heeft al in 1997 in de studie ‘Meegroeien met de zee’ laten zien hoe de natuurlijke dynamiek in de Wadden de sleutel is voor een duurzaam voortbestaan van het gebied. In onze latere studies, zoals een verkenning naar de kansen voor natuurlijke klimaatbufferprojecten en een gebiedsvisie voor de Eems-Dollard-Unterems, richten we ons dan ook steeds op het creëren van ruimte voor duinvorming, sedimentatie en schelpdierbanken en zeegrasvelden. De rol van de mens in het gebied houden we liefst zo beperkt mogelijk, behalve dan als bezoeker om van de unieke natuur te komen genieten.