Zilverzandwinning Sibelco

Op 10 december 2013 legden Sibelco Benelux BV, Provincie Limburg, Gemeente Heerlen, Gemeente Landgraaf, en Vereniging Natuurmonumenten vast op welke wijze zij gezamenlijk  de mogelijkheden willen verkennen voor een verlenging en/of uitbreiding van de zilverzandwinning in het Sibelcogebied te Heerlen. Het resultaat is een Plan van Transformatie waar alle vijf partijen achter staan. Stroming was ontwerper en voorzitter van de Transformatiegroep (met deskundigen van Sibelco, Natuurmonumenten, Gemeente Heerlen, Gemeente Landgraaf en Provincie Limburg) die het plan ontwikkelde.

Nadere detaillering nodig

Dit Plan van Transformatie geeft weer hoe Partijen de Sibelcogroeve stapsgewijs willen  inrichten. Op een aantal onderdelen, waaronder de stabiliteit van de schil en de nieuwe  mijnsteenberg, de natuur  en dergelijke, is nader onderzoek nodig. Dit zal door Sibelco plaatsvinden in het kader van de vergunningsaanvraag, m.n. bij het opstellen van de MER en de Passende Beoordeling. Op basis van dit onderzoek zal nadere detaillering van dit Plan van Transformatie plaatsvinden. 

er komt een PIP

Op 24 oktober 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg ingestemd met de ontwikkeling van een provinciaal inpassingsplan (PIP). Daarmee wordt enerzijds gekozen voor de ontwikkeling van een vanaf 2020 gefaseerd opengesteld natuur- en recreatiegebied en anderzijds met het voornemen de zilverzandwinning door Sibelco te verlengen tot 2036. In het milieueffectrapport (MER), dat in het kader van het provinciaal inpassingsplan is opgesteld, wordt geconcludeerd dat de milieueffecten binnen de wettelijke normen vallen.

report
Plan van Transformatie Sibelcogebied
Opgesteld door Sibelco, Natuurmonumenten, Gemeente Heerlen, Gemeente Landgraaf en Provincie Limburg
Jaar van uitgave
impressions