Stad en natuur rond het IJmeer

Het IJmeer heeft vanuit het rijksbeleid zowel de bestemming Ecologische Hoofdstructuur als bouwlocatie meegekregen. Met de huidige bouwplannen voor IJburg wordt alleen aan die laatste bestemming invulling gegeven. Om tot een evenwichtige discussie over de inrichting van het IJmeer te komen is het noodzakelijk dat ook de ecologische waarden en potenties van dit gebied in kaart worden gebracht. In dit rapport, geschreven door Stroming b.v. in opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten, wordt een ecologisch perspectief voor het IJmeer en de mogelijkheden om natuurontwikkeling te koppelen aan andere maatschappelijke belangen geschetst.

Ecologisch perspectief

De volgende maatregelen worden in deze visie als effectief en kansrijk beoordeeld.

  • Realisering van een natuurlijker waterpeil in het IJmeer-Markermeergebied.
  • Verplaatsing van de grondwaterwinning in het Gooi naar een gecombineerde oever- en oppervlaktewaterwinning aan de randen van het IJmeer-Gooimeer.
  • Concentratie van de geplande zandwinning in de vaargeul Amsterdam-Lelystad. Door het opspuiten van onbruikbare specie en schone bagger kan een 1500 hectare grote moeraszone ontstaan.
  • Vergroting van de boezemcapaciteit in de binnendijkse gebieden om deze qua waterhuishouding onafhankelijker te maken van het IJmeer-Markermeer.
  • Ook buiten de boezemgebieden draagt de conservering van gebiedseigen water in de veengebieden bij aan het ontwikkelen van binnen- en buitendijkse natuur. De voorgestelde maatregelen dragen bij aan een gevarieerd landschap waarin veel te zien is. Dit landschap wordt bereikbaar en toegankelijk gemaakt voor de stedelingen; voor wandelaars, fietsers, schaatsers, zeilers, kano‘rs en zwemmers.