Oosterhoutse Waarden

Het project Oosterhoutse Waarden wordt uitgevoerd in het kader van de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). De doelstelling van het NURG-programma is het realiseren van de ecologische hoofdstructuur in het rivierengebied. In totaal omvat dit programma zevenduizend hectare nieuwe natuur in de uiterwaarden van de Rijntakken. 

Uitloopgebied Nijmegen

De Oosterhoutse Waarden sluiten naadloos aan op het project Dijkteruglegging Lent. Nu de dijkteruglegging is opgeleverd ziet Nijmegen de kans om het gebied aan de noordoevers van de Waal tot één geheel te smeden. Naast de winst die dit oplevert voor natuur, creëert Nijmegen hiermee een uitloopgebied voor bewoners van de Waalsprong en Oosterhout.

ruimtelijke opgaven 

Na overleg met stakeholders uit het gebied heeft de Gemeente voor de uiteindelijke herinrichting van het gebied de volgende ruimtelijke opgaven opgesteld:

  • Ontwikkeling van de uiterwaard als logisch onderdeel van het riviersysteem van de Waal;
  • Logische verbinding met de geplande nevengeul uit het project Ruimte voor de Waal-Nijmegen;
  • Realisatie van de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS) door ontwikkeling nieuwe natuur;
  • Aandacht voor de uitbreiding- en instandhoudingsdoelen vanuit Natura 2000;
  • Herinrichting van bestaande, diepe plassen met ruimte voor de ontwikkeling van de  tijdelijke werkhaven;
  • Mogelijk maken van de ontwikkeling van het gebied als toekomstig uitloopgebied voor de bewoners van de Waalsprong en Oosterhout.
Nieuwe concepten
report
Inrichtingsplan Oosterhoutse Waarden
I.s.m. RoyalHaskoningDHV
I.o.v. Gemeente Nijmegen
Auteurs
Marije Tilstra, Roel van de Laar & Alphons van Winden
Jaar van uitgave
impressions