Ontwerp Projectplan Waterwet Weimeren

Weimeren is onderdeel van project Natuurrealisatie Noordrand Midden, een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, waterschap Brabantse Delta en provincie Noord-Brabant. De herinrichting van Weimeren zal worden gefinancierd door middel van het afgraven van veen, wat gunstig is voor de natuur en de waterbergingsfunctie.                       

Meerdere functies

In de uiteindelijke herinrichting moet het gebied voldoen aan de volgende functies: natuurontwikkeling, hydrologisch herstel en waterbeheer (o.a. waterberging). Staatsbosbeheer heeft Bureau Stroming in 2018 gevraagd om een Inrichtingsplan te ontwerpen. In 2019 heeft het waterschap Brabantse Delta Stroming gevraagd het Projectplan Waterwet op te stellen. 

Proces

In de periode mei-juli 2018 is in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en het waterschap het volgende proces doorlopen: vraag – Schetsontwerp – Voorlopig Inrichtingsplan – Finaal concept Inrichtingsplan – Rapport incl. inrichtingsplan. Begin 2019 is het Inrichtingsplan gepresenteerd, en positief ontvangen, tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst.                                             

Gefaseerde uitvoering

Omdat een deel van het gebied (nog) niet is verworven start Staatsbosbeheer met een fase 1 op de eigen percelen. Voor Inrichtingsplan Natuurontwikkeling Weimeren  Fase 1  is door Bureau Stroming een ontwerp Projectplan Waterwet opgesteld. Dit is vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap en heeft van 20 december 2019 tot 31 januari 2020 ter inzage gelegen. In november 2020 zijn de werkzaamheden gestart. Deze duren naar verwachting 3 jaar.

Natuurnetwerk Brabant

Natuurrealisatie Noordrand Midden maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Brabant, een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar zijn verbonden.

report
Projectplan Waterwet Inrichtingsplan Natuurontwikkeling Weimeren Fase 1
Auteurs
Jos de Bijl
Jaar van uitgave
impressions