Natuurlijke veenvernatting

Vernatting van veenweidegebieden is een maatregel om bodemdaling en CO2-uitstoot te verminderen. Deze oplossing maakt daarom deel uit van het klimaatakkoord. Vernatting kan echter ook de watervraag opdrijven en dat is minder gunstig, want een ander effect van klimaatverandering is nu juist dat periodes van langdurige droogte vaker kunnen optreden. De vraag is dus of vernatting van veenweidegebieden inderdaad resulteert in een hogere watervraag of dat het ook anders kan. Kunnen we van een plus (besparing uitstoot CO2) en een mogelijke min (hogere watervraag) wellicht een dubbele plus maken?

Veenvernatting

Er zijn twee manieren om veenvernatting vorm te geven; onderwaterdrainage en natuurlijke vernatting. De effecten van onderwaterdrainage op de watervraag zijn en worden reeds onderzocht, o.a. in onderzoeken van Deltares. Duidelijk is dat de watervraag bij onderwaterdrainage toeneemt. De effecten van natuurlijke vernatting op de watervraag zijn nog niet onderzocht. Deze quick scan heeft als doel daarin inzicht geven.

natuurlijke vernatting versus onderwaterdrainage versus niets doen

Deze quick scan bestaat uit twee delen. Deel 1 brengt de potentiële watervraag in beeld van natuurlijke veenvernatting. Daarbij is de Krimpenerwaard als casus genomen, niet omdat deze op voorhand heel geschikt zou zijn om integraal te vernatten maar omdat voor deze regio reeds waterbalansen en modelberekeningen beschikbaar zijn m.b.t. de huidige watervraag én de effecten van onderwaterdrainage. Daardoor is de Krimpenerwaard geschikt om een vergelijkende berekening te maken voor het scenario “natuurlijke vernatting” versus “onderwaterdrainage” versus “huidige situatie.

waar werkt veenvernatting het best?

Deel 2 gaat in op de vraag welke veengebieden in Nederland het meest geschikt zouden zijn voor natuurlijke vernatting. Dit is relevant om te zien of het concept in de praktijk toepasbaar kan zijn, of het mogelijk is om focus aan te brengen (waar zou als eerste begonnen kunnen worden, bijv. met pilots) en welke schaal uiteindelijk bereikt zou kunnen worden. Ook wordt geschetst welke landschapstypen kunnen ontstaan en er wordt kort ingegaan op de vraag in hoeverre natuurlijke vernatting kan bijdragen aan het terugdringen van het broeikaseffect.

report
Quick scan waterbesparing door natuurlijke veenvernatting
Jaar van uitgave