Meegroeien met de zee

Nederland zinkt en de zeespiegel stijgt. Het broeikaseffect verergert deze situatie. Automatisch wordt gegrepen naar technische oplossingen zoals hogere dijken, maar deze dragen uiteindelijk alleen maar bij aan een verdere scheefgroei. Gelukkig is er een aantrekkelijk alternatief; Meegroeien met de zee. Stroming BV en het Instituut voor Milieuvraagstukken (Vrije Universiteit Amsterdam) deden in opdracht van het Wereld Natuur Fonds en Rijkswaterstaat een verkennende studie naar de toekomst van de Nederlandse kustzone.

Herstel natuurlijke veerkracht delta

Laag Nederland is van nature een delta. Deze vruchtbare delta is de basis van onze economie, maar heeft wel ruimte nodig om zichzelf te onderhouden. Door ruimte te geven aan natuurlijke processen zoals opslibbing en moerasvorming kunnen we ons ontworstelen aan de vicieuze cirkel van ontwatering en bodemdaling. Estuaria, duinen, wadden en venen hebben het natuurlijke vermogen om mee te groeien met de zeespiegel. Grote met de zee meegroeiende natuurgebieden langs de kust bieden veiligheid, schitterende omstandigheden voor recreatie en voor wonen aan water en kansen voor drinkwaterwinning.

In deze studie is per gebied voor de totale kustlijn, het IJsselmeergebied, de rivieren en de veengebieden aangegeven met welke maatregelen de natuurlijke veerkracht kan worden hersteld.