Landschapsecologische Systeemanalyse Havikerwaard Beimerwaard Fraterwaard Olburgerwaard

In 2021 is een MIRT onderzoek uitgevoerd voor de Havikerwaard, de Beimerwaard, de Fraterwaard en de Olburgerwaard en het deel van de IJssel dat grenst aan deze uiterwaarden (HBFO). Het onderzoek had tot doel om te inventariseren welke ambities, opgaven en initiatieven er in dit gebied op korte en middellange termijn (tot 2030) spelen en hoe deze onderling samenhangen. De drie belangrijkste uitdagingen zijn:

 1. Aanpak verdroging
 2. Duurzaam ruimtelijk gebruik
 3. Toekomstbestendig riviersysteem

De volgende stap in het proces was het uitvoeren van 5 deelonderzoeken, waaronder een Landschap ecologische systeemanalyse van de Boven-IJssel (LESA). 

Leidende principes voor de toekomst

De LESA start met het bepalen van het DNA van dit deel van de Boven-IJssel, de geologische opbouw en het functioneren van het gebied en identificatie van karaktersistieke structuren en processen. Gebaseerd hierop zijn de volgende leidende principes opgesteld:

 1. Herstel de relatie tussen rivier en uiterwaarden
 2. Ga bij ingrepen in de ondergrond uit van het bestaande systeem
 3. Sluit met natuurontwikkeling aan op de abiotische ondergrond
 4. Zorg voor aaneengesloten, extensief te beheren riviernatuur
 5. Versterk de beleefbaarheid van cultureel erfgoed
 6. Hou rekening met de verschillen tussen de vier uiterwaarden
 7. Herstel verbindingen tussen het dal van de IJssel en de omgeving
 8. Ontwikkel een duurzaam toekomstperspectief voor landgoederen en overige landeigenaren

Tenslotte wordt een spanning geconstateerd tussen lopende zandwinningen en deze principes.

report
Jaar van uitgave