KRW-maatregelen in de IJssel

In 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. Deze richtlijn heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. In 2015 moet het waterlichaam IJssel voldoen aan de eisen zoals gesteld in de KRW. Waterschap Veluwe is met Rijkswaterstaat overeengekomen dat zij daartoe een aantal maatregelen in de IJssel realiseert.

Planstudie 2011

In de planstudie uit 2011 zijn volgens een gedegen onderbouwing locaties gevonden en principeontwerpen gemaakt voor de volgende KRW‐maatregelen in de IJssel:

- 7,25 km meestromende nevengeul
- 1,25 km eenzijdig aantakken van strangen
- 35 km oever optimaliseren

Zowel bij het lokaliseren als het ontwerp van de maatregelen is het maximaliseren van het ecologisch effect (realisatie KRW‐doelstellingen) en het minimaliseren van het effect op de scheepvaart en de hoogwaterveiligheid het uitgangspunt geweest.

Hoofdrapport en achtergrondrapportages

Bureau Stroming droeg bij aan het hoofdrapport en schreef daarnaast drie van de vijf achtergrondrapportages: Systeemanalyse en visie; Locatiekeuze; Principe ontwerpen.

report
KRW maatregelen in de IJssel
I.o.v. Waterschap Veluwe
Auteurs
Nelleke Zuideveld‐Venema  Advies‐ en Ingenieursbureau Oranjewoud   
I.s.m. Daphne Willems, Bureau Stroming & Anne Wijbenga, HKV Lijn in water 
Jaar van uitgave