Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland

Gemeenten hebben te maken met grote opgaven die veel ruimte kosten. Maar ruimte is schaars. De ruimte rondom bebouwde gebieden – de zgn. peri-urbane gebieden – wordt daarbij vaak vergeten of stiefmoederlijk behandeld. Dat is jammer, omdat hier kansen liggen. Ook voor opgaven die spelen in de stad (waaronder klimaatadaptatie). Daarom is het belangrijk om te komen tot een integrale ruimtelijke visie voor dit gebied. Dat was de opdracht vanuit het Ministerie van LNV aan Bureau Stroming samen met Greensteps Duurzame Ontwikkeling.

Een praktische werkwijze

De in dit rapport beschreven werkwijze ‘Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland’ helpt een gemeente (of andere initiatiefnemers) om in relatief korte tijd te komen tot een overzicht van de belangrijkste vraagstukken op het snijvlak van het stedelijke domein en het omliggende landelijke gebied.

Met de werkwijze doorlopen betrokken actoren een proces dat bestaat uit acht bouwstenen. Aan de hand van deze bouwstenen wordt relevante informatie verzameld en het gesprek gevoerd, zodat een gezamenlijk beeld ontstaat van de opgaves waar een gebied voor staat, hun ruimtelijke impact en mogelijke opgave-combinaties. Zo wordt toegewerkt naar een top 3 aan oplossingsrichtingen die bijdragen aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en andere opgaves; en wordt als laatste stap een voorkeursrichting bepaald. Alle uitkomsten worden overzichtelijk weergegeven in een gebiedscanvas (zie Natuuromdestad).

report
Klimaatadaptatie met Natuur. Een praktische werkwijze.
Auteurs

Jos de Bijl, Arnold van Kreveld, Gerard Litjens (allen Stroming) & Heidi van Woudenberg (GreenSteps Duurzame Ontwikkeling)
Jaar van uitgave
impressions