Inrichtingsplan Ingensche Waarden

De Ingensche Waarden liggen op de zuidoever van de Nederrijn in de gemeente Buren. Vanaf de jaren ’70 tot 2005 is in deze uiterwaard zand gewonnen. Hierdoor is een grote en diepe plas ontstaan. De locatie is samen met de Kaliwaal bij Beneden-Leeuwen één van de twee vergunde Gelderse ontvangstlocaties voor baggerspecie uit waterbodems (Wet Milieubeheer), wat betekent dat deze moet voldoen aan de strengste milieu-eisen.

Stroming werkte in 2014 aan een eind-inrichtingsplan voor de Ingensche Waarden na de opvulling en herinrichting en heeft de begeleiding verzorgd van de rivierkundige inpassing. Ook was Stroming hierover in die fase betrokken bij de contacten met de omgeving.

5 jaar later

In 2019 heeft het ministerie van IenM besloten tot een herziening van het Besluit Bodem Kwaliteit en kwam de PFAS problematiek op. Voor beide vraagstukken zijn tijdelijke handelingskaders uitgebracht.

Op 8 december 2020 maakte Provincie Gelderland bekend De Ingensche Waarden onder verscherpt toezicht te stellen, omdat het bedrijf in 2018 zwaarder verontreinigd slib heeft gestort dan toegestaan op grond van de omgevingsvergunning. De provincie geeft aan dat uit een eerste onderzoek blijkt dat er vooralsnog geen gevaar is voor de volksgezondheid. De provincie gaat bodem en water 4 keer per jaar controleren om dit in de gaten te blijven houden.

 

Nieuwe concepten
report
Ingensche Waarden A3
Auteurs
Els Otterman, Alphons van Winden & Dirk Oomen
Jaar van uitgave
impressions