Heesseltsche uiterwaarden

Rijkswaterstaat werkt bij de herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden vanuit twee hoofddoelstellingen: 

  1. Verhogen hoogwaterveiligheid. De herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden moet een waterstanddaling van minimaal 5,5 cm bij maatgevend hoogwater opleveren. 
  2. Natuurontwikkeling. De herinrichting vindt plaats in het kader van het samenwerkingsprogramma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) en levert minimaal 200 hectare nieuwe natuur op

Naast deze twee hoofddoelstellingen willen de initiatiefnemers de ruimtelijke kwaliteit, de cultuurhistorie, het landschap en de beleefbaarheid van het gebied versterken. 

beheerplan en inrichting

Voor het project Herinrichting Heesseltsche uiterwaarden heeft Stroming i.s.m. Oranjewoud en HKV in opdracht van Rijkswaterstaat in juni 2010 een beheervisie opgesteld. Daarnaast tekende Stroming voor het Inrichtingsplan.

Ecologische begeleiding

Stroming begeleid voor Martens & Van Oord de uitvoering van de plannen. Daartoe zijn inventarisaties uitgevoerd, vergunningen en ontheffingen aangevraagd, is een Ecologisch Werkprotocol uitgevoerd en worden mitigerende maatregelen genomen. Ook wordt meegedacht over de laatste ontwerpopgaven. 

Nieuwe concepten
report
I.o.v. Rijkswaterstaat

De ecologische begeleiding gebeurt i.o.v. Marten en Van Oord
Auteurs
Daphne Willems
Collegiale toets door Alphons van Winden
Jaar van uitgave
impressions