Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree

In het oostelijke deel van de Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree wordt een combinatie van wonen en natuurontwikkeling gerealiseerd door een samenwerkingsverband uit 2016. Bij de natuurinrichting en het beheer kan ook aansluiting worden gezocht met het aangrenzende, buitendijkse natuurgebied Meneerse plaat (Staatsbosbeheer). De gemeente is penvoerder en werkt samen met ARK Rewilding Nederland, Bureau Stroming en Estate Invest/Zeelenberg Architectuur. De projectnaam van het oostelijke deel is Heerlijk Haringvliet.

 

Het ontwerpbestemmingsplan Heerlijk Haringvliet (afgekort: OBP) is 5 september 2023 vastgesteld in het college en wordt gepubliceerd op de website van de overheid en in de lokale bladen Groot Goeree Overflakkee en Eilandennieuws en zal dan 6 weken ter visie liggen. In de week van 11 oktober zal er een inloopavond worden gehouden.

Wonen in de natuur

Spontane vegetatieontwikkeling zal in het nieuwe natuurgebied onder invloed van natuurbegrazing vanzelf leiden tot een mozaïek van bloemrijk grasland (circa 50%), ruigte (circa 15%), waterplanten en rietmoeras ( circa 15%) en hier en daar loofbos (circa 20%). De dijken (Zeedijk en de Bekade dijk) zelf kunnen zich ontwikkelen tot bloemrijke landschappelijke structuren, wat de sterkte bevordert. Dit geldt ook voor de randen van de woonterp, die zo informeel mogelijk moeten aansluiten op het woongebied en ecologisch wordt ingericht en beheerd.

De kopers worden gezamenlijk eigenaar van de grond, en de verkoop van de woonkavels bekostigt de aankoop, de inrichting en het beheer. Dit is geïnspireerd op het concept Nieuwe Marken dat door Bureau Stroming B.V. en InnovatieNetwerk is ontwikkeld en waarvoor een minimum areaal benodigd is van 50 ha. Integraal onderdeel van de ontwikkeling van de Eerste Bekading is de bouw van een aantal woningen. Ze worden gebouwd op een woonterp die ervoor zorgt dat de woningen én op veilige toekomstbestendige hoogte komen te staan én vrij uitzicht krijgen op het Haringvliet en op het binnendijkse gebied. De woonkavels zijn privé, de randen van de terp worden in het natuurbeheer betrokken. De verkaveling en het ruimtelijk beeld zullen na besluitvorming nader worden uitgewerkt.

Vrij toegankelijk

Het natuurgebied Heerlijk Haringvliet wordt vrij toegankelijk, hetgeen betekent dat er spontane wandelroutes kunnen ontstaan. Vrije toegankelijkheid houdt overigens niet in dat alles geoorloofd is, het beperkt zich tot  recreatief gebruik met respect voor de natuur en de medemens, dit moet bij de planvorming worden uitgewerkt. De recreatieve basisinrichting wordt eenvoudig, er komt t.z.t. één half verharde wandelroute in het gebied, die pas na enkele jaren wordt aangelegd, zodra de structuur zich heeft gevormd. De wandelaar is dus feitelijk naast de grote grazer de belangrijkste vormgever bij de detailinrichting. Bij de Heereweg komt een fietspad met veeroosters en een brug of dam over het zoetwaterkanaal, welke aansluit op de Zeedijk.