BuitenBief

Kern van het door Bureau Stroming ontwikkelde concept “BuitenBief” is vleesproductie op een zeer extensieve, natuur- en diervriendelijke wijze. De overheid trekt zich steeds meer terug als financier van natuur en landschap. Mede daarom is er interesse in de mogelijkheden voor subsidievrije natuur. Eén van de mogelijkheden daartoe is de productie van vlees van zeer extensief gehouden rundvee op landbouwgronden met lage productiekosten.

een nieuw evenwicht

Als op deze gronden efficiënte productie van kwaliteitsvlees kan samengaan met winst voor natuur en landschap, dan voorziet dit concept in een belangrijke niche: tussen reguliere vleesproductie enerzijds en zeer extensieve begrazing van natuurgebieden anderzijds. BuitenBief smeedt dan een nieuw evenwicht tussen productie en natuur.

NATUURINCLUSIEVE VEETEELT

De productie van BuitenBief vindt in beginsel plaats op terreinen met een agrarische bestemming: het voegt dus hectares natuur toe aan gebieden die een agrarische bestemming hebben en houden. Daarbij gaan we er van uit dat hier wel gebruik kan worden gemaakt van reguliere landbouwsteun (in die zin is de exploitatie dus niet helemaal subsidievrij), maar dat er door de gunstige marktpositie  geen natuursubsidie nodig is. Ook in ruimtelijk opzicht bevindt BuitenBief zich in een middenpositie tussen hardcore landbouwareaal en hardcore natuurgebied.

ZOEKTOCHT NAAR TERREINEN

In 2016 is er gezocht naar terreinen die aan alle voorwaarden voldoen voor een business case of pilot met het concept BuitenBief. Er zijn minimaal enkele tientallen en wellicht enkele honderden hectaren bestaande begrazingssituaties die in de buurt komen van de BuitenBief-aanpak en waar – met relatief geringe aanpassingen – zinvol een proefproject kan worden uitgevoerd. De potentie is dus zeker aanwezig.

 

report
Businesscase Buitenbief
Auteurs
Wim Braakhekke & Paul Terwan
Jaar van uitgave