Delta

Delta’s zijn overal ter wereld vaak dichtbevolkt. Hun vruchtbare bodem, beschikbaarheid van zoet water en de goede mogelijkheden voor transport over zee en naar het binnenland maken ze aantrekkelijke om in te wonen en werken. Het nadeel is hun kwetsbaarheid voor overstromingen,  stormvloeden en het binnendringen van zout water. Deze kwetsbaarheid neemt toe als gevolg van de klimaatverandering, waardoor de zeespiegel stijgt en van menselijke ingrepen, waardoor de bodem in veel delta’s daalt.

Delta’s zijn ook heel belangrijk voor de natuur;  miljoenen vogels komen op de voedselrijke wateren en intergetijdengebieden af en trekvissen zoals de zalm en de steur zijn gebaat bij open verbindingen tussen zee en rivier.

stroming werkt aan de onderliggende oorzaken 

Stroming heeft veel onderzoek gedaan naar de onderliggende oorzaken van de veranderingen die in delta’s overal ter wereld spelen en de slechte staat van de ecosystemen die er van nature voorkomen. Vanuit deze kennis heeft Stroming verschillende structurele oplossingen ontwikkeld om de leefbaarheid en veiligheid in delta’s te verbeteren. Vaak is daarvoor nodig dat natuurlijke processen die zorgen voor bescherming (duinvorming, sedimentatie, veengroei, groei van mangroves en schelpdierbanken) weer de ruimte krijgen. Een delta die weer tot leven komt biedt enorme kansen voor economie en ecologie.

De deltawerken hebben Nederland mondiaal tot koploper gemaakt in watermanagement. De komende decennia zullen we deze positie vast kunnen houden door te investeren in kennis over, en ervaring met, integratie van natuurlijke processen en technische oplossingen.