Landelijk gebied

Als enig land in de wereld is Nederland enkele decennia geleden gestart met het op grote schaal ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden. Als over nog eens ca. 10 jaar dit zogenaamde Natuurnetwerk Nederland (vroeger EHS geheten) klaar is, dan is Nederland 180.000 ha. natuurgebied rijker geworden; een uitbreiding van 13 naar 18% van het grondgebied. De hectares komen beschikbaar vanuit de landbouw.

Nieuwe functies

Stroming pleit voor een herinrichting van die delen van het landelijk gebied die zich tot natuur mogen ontwikkelen. We gaan daarbij op zoek naar economische en maatschappelijke partijen die actief zijn in het landelijk gebied en die naast hun eigen doelstellingen ook natuur willen ontwikkelen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de gebieden die vanwege klimaatadaptatie nodig zijn om water tijdelijk te kunnen bergen; in de stad gaat het om ca. 15% van het oppervlak en in het landelijk gebied om 10%. Maar ook voor delfstoffenwinning, woningbouw, energieproductie en recreatie is veel ruimte nodig die zich goed laat combineren met natuur.

landbouw

Naast het omzetten van landbouwgebieden in natuur is het noodzakelijk dat de landbouw duurzamer wordt. De huidige landbouw loopt tegen grenzen. Sit wordt inmiddels breed gezien en ook overheden en boeren werken steeds meer aan duurzaamheid. Wij zien de oplossing vooral in de ontwikkeling van circulaire landschappen –  een innovatieve vorm van gebiedsontwikkeling. Dat laatste, gebiedsontwikkeling als instrument om landschap, natuur en economie in samenhang op een hoger plan te brengen, is een aanpak waar Stroming BV ruim 25 jaar ervaring mee heeft. Ons inziens biedt het ook bijzondere kansen om verduurzaming van de landbouw, de introductie van nieuwe vormen van ondernemen, klimaatbestendigheid en kwaliteitswinst op het vlak van natuur en landschap in samenhang op te pakken. Binnenkort publiceren wij een essay over circulaire landschappen. 

Andere spelers

Stroming werkt vaak samen met deze spelers in het landelijk gebied en werkt o.a. aan de visie ‘Nieuwe Marken’ waarbij landbouwgrond wordt omgezet in een natuurgebied met op slechts 5% van de oppervlakte betaalbare bewoning. De eerste Nieuwe Marke wordt nu in Drachten ontwikkeld. Ook hebben we ideeën over extensieve vleesproductie in meer natuurlijke gebieden. De komende jaren wil Stroming zich meer bezig houden met het landelijk gebied, vanuit de gedachte dat er nog veel meer en betere oplossingen mogelijk zijn.